EN ET

Siinusteoreem


Siinusteoreem e. siinuslause on seos kolmnurga külgede ja nurkade vahel. Kolmnurga küljed on võrdelised vastasnurkade siinustega, kusjuures võrdetegur on kolmnurga ümberringjoone diameeter:

$$\frac{a}{\sin\alpha }=\frac{b}{\sin\beta }=\frac{c}{\sin\gamma}=2R$$

kus,

a, b, c— kolmnurga küljed;
α, β, γ— kolmnurga nurgad;
R— kolmnurga välisringjoone raadius.

Siinusteoreemi kasutatakse kolmnurga arvutamiseks, kui on teada üks külg, selle vastasnurk ja veel kas üks külg või üks nurk. Juhul, kui on teada kaks külge ja ühe külje vastasnurk, tuleb eelnevalt veenduda ka selles, kas otsitav nurk on teravnurk või nürinurk. Kolmnurga sisenurkade summa on kokku 180 kraadi.

Vaata ka:favorite TOP 7

calculate calkoo.com