EN ET

Ringi valemid


Ring on ringjoone poolt piiratud tasandi osa, mis sisaldab kõiki punkte, mis on kas ringjoonel või ringjoone sees.

Ringi raadiuseks nimetatakse ringi keskpunkti kaugust ringjoonest.

Ringi diameetriks nimetatakse sirglõiku, mis läbib ringi keskpunkti ja ühendab kaht ringjoone punkti. Diameeter on raadiusest 2 korda pikem.

Ringi ümbermõõt

$$C=2 \times \pi \times r= \pi \times d$$


kus,

π— pii e. Archimedese konstant on matemaatiline konstant, mis on võrdne tasandil paikneva ringjoone pikkuse ja diameetri suhtega; pii ligikaudne väärtus on 3.14159265359;
r— ringi raadius;
d— ringi diameeter.

Ringi pindala

$$S=\pi \times r^{2}=\frac{\pi \times d^{2}}{4}$$


Ringi pindala moodustab seega ~78,539816339% (s.o π/4) seda ringi ümbritseva ruudu pindalast.