EN ET

Ruutvõrrand


Ruutvõrrand on teise astme algebraline võrrand, mis on teisendatav kujule:

$$ax^{2}+bx+c=0$$


kus,

x— muutuja, otsitav, tundmatu;
a, b, c— ruutvõrrandi kordajad, konstandid, arvud.

Ruutvõrrandi lahendivalem on:

$$x=\frac{-b\pm \sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}$$


Ruutvõrrandi lahendivalemis ruutjuure märgi all olevat avaldist nimetatakse ruutvõrrandi diskriminandiks:

$$D=b^{2}-4ac$$


Taandatud ruutvõrrand

Taandatud ruutvõrrand on ruutvõrrand, mille ruutliikme kordaja on 1:

$$x^{2}+px+q=0$$


Taandatud ruutvõrrandi lahendivalem on:

$$x=-\frac{p}{2} \pm \sqrt{\left ( \frac{p}{2} \right )^{2}-q}$$


Vaata ka: