EN ET

Lihtne ja kaalutud aritmeetiline keskmine


Aritmeetiline keskmine on matemaatikas ja statistikas vaadeldavate arvsuuruste summa jagatis nende suuruste koguarvuga.

Lihtne aritmeetiline keskmine

$$\bar{a}=\frac{a_{1}+a_{2}+...+a_{n}}{n}=\frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^{n}a_{i}$$

kus,

a1, ...— keskmistatavad suurused;
n— keskmistatavate suuruste arv.

Kaalutud aritmeetiline keskmine

$$\bar{a}=\frac{a_{1}\times b_{1}+...+a_{n} \times b_{n}}{b_{1}+...+b_{n}}=\frac{\sum_{i=1}^{n}a_{i} \times b_{i}}{\sum_{i=1}^{n}b_{i}} $$

kus,

b1, ...— keskmistatavate suuruste kaalud.

Vaata ka:favorite TOP 7