EN ET

Võlakordaja


Võlakordaja (debt ratio) on finantssuhtarv, mis näitab kui suure osa ettevõtte koguvarast moodustab laenukapital. See on ettevõtja koguvõla (lühi- ja pikaajaliste kohustiste) ning koguvarade jagatis.

$$Võlakordaja \mmlToken{mo}[linebreak="auto"]{=} \frac{Kohustised\; kokku}{Varad\; kokku}$$


Optimaalne võlakordaja sõltub suuresti ettevõtte tegevusalast ning selle leidmine on ettevõtte finantsjuhtimise üks põhiküsimusi. Kui kordaja on < 0,5, siis finantseeritakse enamikke ettevõtja varasid omakapitalist, kui vastupidi, siis võõrkapitalist. Kõrge võlakordaja viitab võimalusele, et ettevõtja täiendava laenukapitali kaasamise võimalused on väikesed.


favorite TOP 7

favorite ÕPIKESKKOND VÄIKELASTELE