EN ET

Vara


Vara on raamatupidamiskohustuslasele kuuluvad rahaliselt hinnatavad asjad ja õigused, mis on bilansi vasakul pool järjestatud vastavalt likviidsusele, s.t. sellele kui kiiresti on neid võimalik võõrandada e. realiseerida e. maha müüa. Mida likviidsemad on ettevõtja varad, seda vähem on tõenäoline, et satutakse makseraskustesse või koguni pankrotti. Samas toodavad likviidsed varad reeglina vähem kasumit, kui kui vähelikviidsed varad

Ettevõtja varad jaotatakse: 1) käibe- ja 2) põhivaradeks. Käibevarad on reeglina lühema kasuliku elueaga ning kõige likviidsemad varad, näiteks raha, lühiajalised finantsinvesteeringud, varud. Kõige raskem on käibevaradest realiseerida varusid. Põhivarad seevastu on pikema kasuliku eluaega varad, mille likviidsus on madalam ning mis jagunevad omakorda materiaalseteks ja immateriaalseteks. Põhivara ei realiseerita reeglina lühiajaliste rahaprobleemide lahendamiseks. Materiaalsed põhivarad on näiteks pikaajalised finantsinvesteeringud, masinad ja seadmed ning kinnisvara. Immateriaalsed põhivarad on näiteks kaubamärgid, kontsessioonid, frantsiisid, patendid, litsensid ning firma väärtus (goodwill) e. teisisõnu intellektuaalne omand.

$$VARA\equiv KOHUSTISED+OMAKAPITAL$$


Kolmekordne võrdus tähendab, et aktiva ja passiva väärtus kokku peab olema ekvivalentne ning definitsiooni kohaselt peab seos alati kehtima. Praktikas leitaksegi omakapital, lahutades ettevõtte varadest kohustised ning saadud tulemus näitab, kui palju jääks omanikele alles pärast seda, kui ettevõte kataks kõik oma kohustised.


favorite TOP 7

favorite ÕPIKESKKOND VÄIKELASTELE