EN ET

Soojushulk


Soojushulk on energia, mis antakse kehale soojendamisel, või võetakse kehalt jahutamisel. Soojushulk on füüsikaline suurus, mis iseloomustab termilise energia kandumist ühelt termodünaamiliselt süsteemilt teisele.

$$Q=cm \Delta T$$


kus,

c— aine erisoojus;
m— keha mass;
ΔT— temperatuuri muut.

Soojushulga mõõtühik rahvusvahelises mõõtühikute süsteemis (SI) on džaul. Džaul on nimetatud inglise füüsiku James Prescott Joule'i järgi.

Soojushulk sulamisel/tahkumisel

Sulamine on faasisiire tahkest olekust vedelasse, tahkumine sellele vastupidine siire. Iga aine jaoks on olemas kindel temperatuur – sulamistemperatuur, mille juures ta muutub tahkest olekust vedelaks. Aine tahkub samal temperatuuril kui ta sulab.

Sulatamiseks/tahkumiseks vajalik energiakogus (soojushulk Q) on võrdeline keha massiga (m) ning sõltub keha materjalist:

$$Q=\pm \lambda m$$


kus,

λ— sulamissoojus (J/kg);
m— aine mass (kg).

NB! valemis kasutada plussmärki, kui kirjeldatakse sulamist ning miinusmärki, kui kirjeldatakse tahkumist.

Soojushulk aurustumisel/kondenseerumisel

SAurustumine on faasisiire vedelast olekust gaasilisse, kondenseerumine sellele vastupidine siire. Erinevatel ainetel on erinev keemistemperatuur. Keemistemperatuur sõltub atmosfääri poolt avaldatavast rõhust (õhurõhust) – mida kõrgem on rõhk, seda kõrgem on vedeliku keemistemperatuur.

Aurustamiseks/kondenseerumiseks vajalik energiakogus (soojushulk Q) on võrdeline keha massiga (m) ning sõltub keha materjalist:

$$Q=\pm Lm$$


kus,

L— keemissoojus (J/kg);
m— aine mass (kg).

NB! valemis kasutada plussmärki, kui kirjeldatakse sulamist ning miinusmärki, kui kirjeldatakse tahkumist.favorite TOP 7