EN ET

Rõhk


Rõhk on füüsikaline suurus, mis väljendub pinnaühikule selle normaali sihis mõjuva jõuna. Kui jõud mõjub tasapinnale ühtlaselt, siis võrdub rõhk mõjuva jõu ja pindala jagatisega:

$$p=\frac{F}{S}$$


kus,

F— tasapinnaga risti mõjuv jõud;
g— pindala, millele jõud mõjub.


Rõhu mõõtühikühik SI-süsteemis on paskal (Blaise Pascali järgi, tähis Pa). 1 Pa on rõhk või mehaaniline pinge, mille tekitab 1 m2 suurusele pinnale ühtlaselt jaotunud 1 N suurune jõud.

$$1\mathrm{Pa}=\frac{\mathrm{N}}{\mathrm{m}^{2}}=\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m}\cdot \mathrm{s}^{2}}$$favorite TOP 7