EN ET

Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja


Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja (Current Ratio; Working Capital Ratio) kajastab ettevõtte võimet katta võlausaldajate lühiajalised nõuded käibevaraga.

$$Lühiajalise\; võlgnevuse\; kattekordaja \mmlToken{mo}[linebreak="auto"]{=} \frac{Käibevara}{Lühiajalised\; kohustised}$$


Üldiselt peetakse heaks, kui kordaja jääb vahemikku 1,5 kuni 2 - sel juhul on ettevõtte lühiajaline finantsseisund hea. Liiga kõrge kordaja väärtus (kattekordaja on > 2) viitab asjaolule, et ettevõte ei kasuta oma käibevara tõhusalt. Kui aga lühiajalised kohustused ületavad käibevara (kattekordaja on < 1), võib ettevõttel esineda probleeme lühiajaliste kohustiste täitmisega e teisisõnu ettevõte võib sattuda makseraskustesse. Teisalt ei pruugi see veel tähendada suuri probleeme, kui kohustisi on võimalik täita pikemaajaliste väljavaadete arvelt


favorite TOP 7

favorite ÕPIKESKKOND VÄIKELASTELE