EN ET

Lineaarvõrrand


Ühe muutujaga lineaarvõrrand on esimese astme võrrand, mille üldkuju on:

\begin{align} ax&=b \Rightarrow\\ \\ x&=\frac{b}{a},\; \textrm{kui}\; a\neq 0\\ \end{align}


kus,

x— muutuja, otsitav, tundmatu;
a, b— lineaarvõrrandi kordajad, konstandid, arvud.

Kahe muutujaga lineaarvõrrandi saab alati viia kujule:

\begin{align} y=ax+b\\ \end{align}


Sellise võrrandi graafik on sirge. Sellest tulenebki nimetus lineaarvõrrand.

Muutujaid võib olla ka üle kahe. Kui võrrandeid on korraga mitu (moodustavad võrrandisüsteemi, siis on tegemist lineaarvõrrandite süsteemiga.favorite TOP 7