EN ET

Energia jäävuse seadus


Energia jäävuse seadus

Energiat ei teki ega kao iseenesest, vaid see võib muunduda ühest liigist teise või kanduda ühelt kehalt teisele.

Mehhaanilise energia jäävuse seadus

Energia jäävuse seaduse üheks erijuhuks on mehaanilise energia jäävuse seadus:
Kui süsteemis ei esine hõõrdumist, on keha mehaaniline energia jääv.

Mehaanilise energia jäävuse seaduse kohaselt isoleeritud süsteemis, mille kehade vahel mõjuvad ainult konservatiivsed jõud, on süsteemi mehaaniline koguenergia muutumatu. Näiteks keha vabal langemisel Maa raskusjõu väljas muundub potentsiaalne energia kineetiliseks, kuid nende summa jääb muutumatuks.

Kui kehale ei mõju hõõrdejõudu, siis kehtib järgmine valem:

$$E_{k1}+E_{p1}=E_{k2}+E_{p2}$$


kus,

Ek1, Ek2— kineetiline energia;
Ep1, Ep2— potentsiaalne energia.favorite TOP 7