EN ET

Arvud


Arv on üks matemaatika algmõisteid; see hõlmab nii loendamisel ehk lõplike hulkade võrdlemisel saadava naturaalarvu mõistet kui ka selle mitmesuguseid üldistusi, sealhulgas täisarv, ratsionaalarv, irratsionaalarv, reaalarv ja kompleksarv.

Nimetus Kirjeldus Näide
Naturaalarvud (ℕ; ℕ0) Naturaalarv on üks arvudest 1, 2, ... või ka 0, 1, 2, ... (0), 1, 2, 3, ...
Täisarvud () Täisarv on arv, mis on esitatav naturaalarvude vahena. ... –1, 0, 1, 2, ...
Ratsionaalarvud () Ratsionaalarv on arv, mida saab esitada kahe täisarvu m ja n jagatisena mn. 5; 10; 23; 367
Irratsionaalarvud Irratsionaalarvudeks nimetatakse mitteperioodilisi lõpmatuid kümnendmurde. $$\pi, \phi, \sqrt{2}$$
Reaalarvud () Reaalarvud on kõik ratsionaal- ja irratsionaalarvud ehk kõik positiivsed ja negatiivsed arvud ja null ehk kõik algebralised arvud ja transtsendentsed arvud (Nt. π, e).
Kompleksarvud () Kompleksarv on reaalarvu üldistus, mida samuti nimetatakse arvuks: see on matemaatiline objekt kujul: $$a+ib,$$ kus a ja b on reaalarvud ning i imaginaarühik, mille puhul postuleeritakse, et: $$i^{2}=-1.$$ Reaalarve saab vaadelda kompleksarvudena, mille imaginaarosa on 0.


favorite TOP 7